REGULAMIN KORZYSTANIA Z DWORCA AUTOBUSOWEGO PKS ŁĘCZYCA Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne

1. Dworzec Autobusowy w Łęczycy, położony przy ul. Belwederskiej 7A, stanowi własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o. o, które dalej zwane jest „Właścicielem”, a obiekt zwany jest dalej „ Dworcem Autobusowym „.

2. Dworzec Autobusowy jest przeznaczony do obsługi podróżnych korzystających z usług przewozowych przewoźników drogowych wykonujących publiczny transport zbiorowy.

3. Dworzec Autobusowy jest udostępniany wszystkim przedsiębiorcom realizującym publiczny transport zbiorowy , na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz umowach zawieranych pomiędzy Właścicielem, a przedsiębiorcą wykonującym transport drogowy osób, zwanym dalej „ Przewoźnikiem „

II. Infrastruktura dworca

1. Dworzec autobusowy posiada następujące wyposażenie:- punkt obsługi podróżnych, w tym punkt informacji o rozkładzie jazdy i regulaminie przewozu.- punkt informacji turystycznej ( wynajem autobusów z kierowcą – wycieczki krajowe i zagraniczne ).- kasę biletów miesięcznych.- poczekalnię z miejscami siedzącymi w której podróżni mogą oczekiwać na przyjazd / odjazd autobusów.- pomieszczenie odprawy kierowców autobusowych wykonujących przewozy.- pokój socjalny dla kierowców- toalety dla podróżnych.

2. Dworzec autobusowy posiada :- wizualną tablicę informacyjną usytuowaną przy budynku dworca- zadaszone stanowiska odjazdowe wyposażone w tablice informacyjne o odjazdach autobusów z poszczególnych stanowisk odjazdowych,- ławki dla podróżnych,- utwardzony plac manewrowy,- parking dla autobusów,- parking dla samochodów osobowych.- ochronę obiektu.

III. Czas pracy dworca

1. Poczekalnia dla pasażerów czynna jest od 5.00 – 21.00

2. Plac manewrowy i stanowiska odjazdowe dostępne są przez 24 godziny.

3. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Informacja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 5.00 – 21.00, w soboty od 6.00 – 14.00.

4. Zaplecze techniczne dostępne jest w godzinach od 7.00 – 15.00 .

IV. Zasady korzystania z dworca przez Przewoźników

1. Warunkiem korzystania z dworca przez Przewoźnika jest zawarcie umowy z Właścicielem.

2. Przewoźnik winien posiadać aktualny rozkład jazdy stanowiący załącznik do dokumentu wydanego przez właściwego Organizatora lub Organ (zaświadczenie, potwierdzenie zgłoszenia, zezwolenie) i udostępnić go Właścicielowi,

3. Przewoźnik udostępnia Właścicielowi cennik biletów z Dworca Autobusowego do przystanków na których zatrzymują się autobusy realizujące przewóz obsługiwany przez Dworzec. Przewoźnik ma obowiązek bieżącego informowania o zmianach cen oraz stosowanych ulgach.

4. Przewoźnik umożliwia nabycie biletu pasażerom w kasach biletowych Dworca Autobusowego.

5. W przypadkach szczególnych z Dworca Autobusowego za zgodą Właściciela mogą korzystać inni przewoźnicy.

6. Przewoźnik stosuje się do zasad ruchu i parkowania określonych przez Właściciela, oraz do jego poleceń wydawanych w czasie korzystania z infrastruktury dworcowej.

V. Zasady świadczenia usług na rzecz Przewoźnika

1. Właściciel dworca umieszcza rozkład jazdy i cenniki Przewoźnika w swoich systemach informacyjnych oraz w systemie sprzedaży biletów, oraz na stronie internetowej.

2. Właściciel wyznacza Przewoźnikowi stanowisko odjazdowe i udostępnia je na 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu .

3. Właściciel udostępnia Przewoźnikowi możliwość postoju na terenie dworca przez okres 30 minut, tj. okres gwarantujący dokonanie czynności związanych z obsługą jego autobusu i kierowcy.

4. Właściciel zapewni informację o podstawieniu autobusu na stanowisko odjazdowe oraz o jego odjeździe, a także o opóźnieniach i odwołaniach kursów.

VI. Zasady odpłatności za korzystanie z usług Dworca Autobusowego

1. Za korzystanie z dworca Przewoźnik uiszczał będzie opłatę wg stawek jakie zostały wynegocjowane w trybie art.16 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, pomiędzy Właścicielem a Miastem Łęczyca i zostały podane do publicznej wiadomości.

2. Stawki za korzystanie z dworca zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu.

3. Za korzystanie z dworca rozumie się:- odprawę autobusu przyjeżdżającego na dworzec, kończącego dany kurs lub odjeżdżającego z dworca; – zamieszczenie przyjazdów i odjazdów autobusów na tablicach informacyjnych; – zamieszczanie komunikatów o podstawieniu, odjeździe, opóźnieniu lub odwołaniu kursu; – postój autobusu w zakresie określonym w pkt. V.3., – udzielanie informacji o kursach Przewoźnika – zamieszczanie informacji o przyjazdach i odjazdach autobusów Przewoźnika w systemach informacyjnych oraz na stronie internetowej.

4. Sprzedaż biletów w kasie Dworca Autobusowego jest usługą agencyjną, której warunki i zasady odpłatności są regulowane w umowie.

5. Za korzystanie z innych usług świadczonych na Dworcu Autobusowym w tym usługi parkowania autobusów pobierane będą opłaty zgodnie z cennikiem ustalonym przez Właściciela.

VII. Postanowienia porządkowe

1. W przypadku zanieczyszczenia Dworca płynami eksploatacyjnymi, nieczystościami stałymi lub w inny sposób, należy je usunąć niezwłocznie we własnym zakresie lub zgłosić obsłudze dworca. Za czynności usunięcia zanieczyszczeń, Przewoźnik zostanie obciążony kosztami ich wykonywania.

2. Należność za czynności określone w ustępie 1, płatna będzie przelewem, na podstawie noty obciążeniowej, na konto w niej wskazane.

3. W przypadku nie uiszczenia opłaty za parkowanie, pojazd zostanie usunięty na koszt i ryzyko posiadacza lub właściciela pojazdu.

4. Pojazd może również zostać usunięty na w/w warunkach, w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.

5. W zakresie związanym z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w ruchu i porządku na terenie Dworca, Właściciel współpracuje z Policją, Strażą Miejską oraz innymi właściwymi organami lub instytucjami.

6. W sprawach dotyczących Dworca uwagi należy zgłaszać się do kierownika dworca, dyspozytora lub

7. służb ochrony obiektu.

8. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pksleczyca.pl, u kierownika dworca i dyspozytora.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.